Taal

Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL

testfiche
Afkorting: 
PPVT-III-NL
BeschrijvingTest: 

Woordbegrip vertoont een hoge samenhang met begrijpend lezen en is een goede voorspeller van de algehele taalvaardigheid. Daarnaast heeft het taalbegrip zoals gemeten met deze test een hoge samenhang met intelligentie en kan als eerste verkenning van de intelligentie van de leerling worden ingezet. Naast de functie als diagnostisch instrument om het woordbegrip te meten, kan de test mogelijkerwijs ingezet worden als screeningsinstrument voor de taalontwikkeling van het Nederlands als eerste taal. Bij de samenstelling van de items voor de Nederlandse versie is nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid de test in te zetten voor hen die het Nederlands als tweede taal verwerven. De PPVT-III-NL is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse PPVT-III waarmee internationaal veel onderzoek is en wordt gedaan. Daardoor is het mogelijk onderzoeksresultaten onderling te vergelijken. De PPVT-III-NL bevat 204 testplaten met telkens 4 afbeeldingen. De cliënt kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aangeboden woord. De PPVT-III-NL is dus een multiple choice- of meerkeuzetest.

Meetpretentie: 

De PPVT-III-NL meet receptieve woordkennis.

Bruikbaarheid: 

Voor de do's & dont's: zie http://taalexpert.nl/test.aspx?id=21

Normering: 

2,3 t/m 5,11 jaar: normen per maand; voor kinderen vanaf 6,0 t/m 14,11 jaar: 3 maandelijkse normen; van 15,0 t/m 39,11: halfjaarlijkse normen; van 40 t/m 50 jaar: jaarlijkse normen; 51 t/m 90 jaar: één groep.

Reynell Taalontwikkelingschalen

testfiche
Afkorting: 
RTOS
BeschrijvingTest: 

Met de Reynell Taalontwikkelingsschalen kan het taalbegripsniveau en het taalproductieniveau van het jonge kind afzonderlijk worden bepaald. De Taalbegripsschaal bestaat uit tien in moeilijkheidsgraad oplopende secties (74 items ). De Taalproductieschaal bestaat uit drie subtests, namelijk woordenschat, taalinhoud en beoordeling van spontane taal. De instructies bij het gebruik van de taalbegripsschaal/taalproductieschaal bieden een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de gestandaardiseerde werkwijze bij afname en scoring. Een didactisch filmpje van 30 minuten illustreert de gestandaardiseerde afname- en verwerkingsprocedure.

Meetpretentie: 

Deze taalontwikkelingsschalen meten zowel het receptieve als het productieve taalontwikkelingsniveau van Nederlandstalige kinderen.

Normering: 

1j10m16d tot en met 5j1m15d.

Schlichting Test voor Taalproductie - II

testfiche
Afkorting: 
SCHLICHTING-II
BeschrijvingTest: 

Deze test omvat 2 tests die elk zuiver een aspect van de expressieve taalvaardigheid meten, namelijk de Test voor Woordontwikkeling en de test voor Zinsontwikkeling. Verder bevat deze test een naverteltest die de narratieve vaardigheden meet en de tests Auditief Geheugen en Pseudewoorden die fonologische vaardigheden meten. De vijf tests kunnen onafhankelijk van elkaar worden afgenomen.

Meetpretentie: 

De SCHLICHTING-II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid bij jonge kinderen.

Bruikbaarheid: 

Voor de do's & dont's: zie http://taalexpert.nl/test.aspx?id=191

Token Test

testfiche
Afkorting: 
TTFC-2
BeschrijvingTest: 

De TTFC-2 wordt geleverd met 20 kleine tokens, variërend in grootte (groot en klein), vorm (ronde en vierkante) en kleur (blauw, groen, geel, wit en rood). Het kind krijgt drie kansen om te oefenen. De testleider geeft het kind dan 46 taalkundige opdrachten, waarop het kind moet reageren door de tokens te manipuleren. De opdrachten zijn ingedeeld in vier delen met toenemende moeilijkheid, en moeten in opeenvolgende volgorde worden afgenomen.

Meetpretentie: 

De TTFC-2 is een screeningstest voor het meten van taalbegrip bij jonge kinderen.

Normering: 

Amerikaanse normen

Word Fluency Test

testfiche
Afkorting: 
WFT
BeschrijvingTest: 

De opdracht voor de cliënt bestaat erin om in één minuut zoveel mogelijk verschillende woorden uit een bepaalde semantische categorie op te noemen. Het eerste onderdeel bestaat uit het opnoemen van zoveel mogelijk dieren, het tweede onderdeel bestaat uit het opnoemen van zoveel mogelijk beroepen.

Meetpretentie: 

De WFT meet het functioneren van het semantisch geheugen.

Normering: 

Vlaamse en Nederlandse normen, onderscheiden in 12 leeftijdscategorieën

Dyslexie Screening Test

testfiche
Afkorting: 
DST
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 11 subtests, onderverdeeld in twee klassen:

  1. Classificerend diagnostische subtests die aangeleerde vaardigheden meten
  2. Geassocieerde tests: taken waarvan men uit recente cognitieve verklaringsmodellen aanneemt dat dyslectici er significant meer moeilijkheden mee hebben.

De subtests zijn: Plaatjes en Letters Benoemen, Kralen Rijgen, Woorden Lezen, Lichamelijke Stabiliteit, Klanksplitsing en Letterverwisseling, Twee Minuten Spelling, Cijferreeksen Achterwaarts, Onzinwoorden Lezen, Eén Minuut Schrijven, Woordenschat, en Taalkundige Begrippen.

Meetpretentie: 

De DST screent de grootte van het risico dat een kind dyslectisch is.

Bruikbaarheid: 

Globaal genomen heeft de test een goede kwaliteit. Toch blijkt enkel de psycholinguïstische factor een bijdrage te leveren tot de diagnose dyslexie. De theorievorming is niet goed geoperationaliseerd. Indien geen andere tests voorradig zijn, kunnen enkele subtests gebruikt worden in de mate die noodzakelijk is om de achterstand en hardnekkigheid aan te tonen. Voorzichtigheid bij jonge kinderen is echter wel geboden. Ook bij kinderen die vroeg op het jaar geboren zijn onderschat men de problemen, terwijl het probleem bij wie laat op het jaar verjaart net overschat kan worden. Voor detectie van het risico op dyslexie is de DST minder gevoelig dan een klassieke testbatterij van lees-en spellingstest. Daar is een duidelijke onderschatting.

Normering: 

Nederlandse en Vlaamse kinderen, leeftijdsnormen, kinderen met ASS, slechthorende kinderen, kinderen met taal- en communicatieproblemen, kinderen met dyslexie.

Een-Minuut-Test

testfiche
Afkorting: 
EMT
BeschrijvingTest: 

De Een-Minuut-Test beoogt de technische leesvaardigheid te meten in de zin van ‘vlot kunnen ontsleutelen van gedrukte woorden’. De test wil nagaan in hoeverre dit aspect van de leesvaardigheid is gerealiseerd. In feite geschiedt dit door het aantal woorden te bepalen dat een kind in één minuut van een standaardlijst van woorden goed blijkt te kunnen lezen. Twee standaardlijsten (testkaart vorm A en B) zijn beschikbaar. Zij bevatten elk 116 losse, onder elkaar geplaatste woorden. Er werd voor niet-samenhangende woorden gekozen omdat, gezien de bedoeling van de test, het aspect van het begrijpen op de achtergrond moet blijven. De test is bedoeld voor het bepalen van een algemeen niveau van technisch lezen. De Een-Minuut-Test kan gebruikt worden bij leerlingen in scholen voor gewoon en speciaal onderwijs en wordt individueel afgenomen.

Meetpretentie: 

De EMT meet technische leesvaardigheid.

Bruikbaarheid: 

De EMT heeft geen Vlaamse normen. Een alternatief is de Drie Minuten Toets.

Normering: 

leerjaarnormen en didactische leeftijdsnormen

Test voor Gevorderd Lezen en Schrijven

testfiche
Afkorting: 
Gl&schr
BeschrijvingTest: 

De test is samengesteld uit een aantal hoofdtests en deeltests: Woordspelling, Overige spellingsregels, Fonologische herkenning en verwerking, Automatiseringssnelheid, Spraaksnelheid, Snel benoemen, Korte termijn- en werkgeheugen, Leesluistertekst, Morfologie en syntaxis, en Woordenschat .

Meetpretentie: 

De Gl&schr is een test die lees-en spellingsvaardigheid meet bij +16-jarigen. Deze test wordt gebruikt bij de diagnose van dyslexie.

Bruikbaarheid: 

Dit is een test die gebruikt kan worden voor het bepalen van de diagnose dyslexie bij studenten en volwassenen

De Klepel

testfiche
Afkorting: 
KLEPEL
BeschrijvingTest: 

Het technisch lezen van woorden is afhankelijk van de vaardigheid in de fonologische (indirecte of spellende) procedure en de lexicale (directe of herkennende) procedure. De Klepel meet de fonologische procedure, de Een-Minuut-Test meet de lexicale procedure. Het in combinatie afnemen van De Klepel en de Een-Minuut-Test geeft de mogelijkheid veronderstellingen te formuleren ten aanzien van de relatieve sterkte en zwakte van de procedures van technisch lezen/woordidentificatie. Aan de hand van de scorecombinaties wordt de woordleesprestatie van de leerling geclassificeerd. De ‘beelden’ die horen bij zwakke en slechte leesprestaties worden voorzien van diagnostische aanwijzingen en orthodidactische adviezen. De Klepel is geijkt op leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. De normtabellen zijn voor deze groepen beschikbaar voor twee momenten in het schooljaar: de periode rond januari en de periode rond juni.

Meetpretentie: 

De Klepel meet de technische leesvaardigheid bij het hardop lezen van pseudowoorden.

Bruikbaarheid: 

De Klepel is interessant om te gebruiken in combinatie met de Drie Minuten Toets.

Normering: 

Er komt in december 2009 een herziene versie voor de Eén-minuuttest en Klepel voor kinderen van 8-15 jaar met Nederlandse en Vlaamse normen. CONTACT OPGENOMEN