Kinderen

Schlichting Test voor Taalproductie - II

testfiche
Afkorting: 
SCHLICHTING-II
BeschrijvingTest: 

Deze test omvat 2 tests die elk zuiver een aspect van de expressieve taalvaardigheid meten, namelijk de Test voor Woordontwikkeling en de test voor Zinsontwikkeling. Verder bevat deze test een naverteltest die de narratieve vaardigheden meet en de tests Auditief Geheugen en Pseudewoorden die fonologische vaardigheden meten. De vijf tests kunnen onafhankelijk van elkaar worden afgenomen.

Meetpretentie: 

De SCHLICHTING-II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid bij jonge kinderen.

Bruikbaarheid: 

Voor de do's & dont's: zie http://taalexpert.nl/test.aspx?id=191

Wechsler Memory Scale-IV NL

testfiche
Afkorting: 
WMS-IV NL
BeschrijvingTest: 

De totale testbatterij bestaat uit 6 subtests (logisch geheugen, woordparen, patronen, visuele reproductie, ruimtelijk rekenen en symbool reeksen), waarmee onder andere het verbaal geheugen, het visueel geheugen en het visueel werkgeheugen op zowel korte als lange termijn kunnen worden onderzocht.

Meetpretentie: 

De WMS-IV is een testbatterij om verschillende geheugen- en werkgeheugenvaardigheden in kaart te brengen.

Bruikbaarheid: 

Er is een verkorte batterij ontwikkeld van 4 subtests voor oudere personen in de leeftijd van 65-90 jaar.

Normering: 

Nederlandse normen (geslacht, regio, opleidingsniveau, etnische afkomst en urbanisatiegraad).

Selective Reminding Test (Buschke & Fuld)

testfiche
Afkorting: 
SR
BeschrijvingTest: 

Er worden aan de cliënt 12 niet-gerelateerde woorden voorgelezen, op een rustige toon (2 seconden per woord). Hij moet direct hierna alle woorden proberen te reproduceren. Bij de volgende trial zullen enkel de woorden worden gelezen die de cliënt niet heeft kunnen reproduceren. Dit wordt in totaal 12 keer gedaan, of tot de cliënt alle woorden heeft kunnen opnoemen in 3 opeenvolgende trials. Hierna wordt een blad aangeboden waarop de eerste twee of drie letters van de woorden staan, waarop de cliënt wordt gevraagd om het juiste woord aan te vullen. Hierna presenteert de testleider een herkenningstrial in multiple choice vorm: per woord van de originele 12 woorden zijn er bijkomend 2 afleidende woorden die sterk lijken op de originele woorden. Als laatste wordt er na 30 minuten (zonder voorafgaande waarschuwing) nog een uitgestelde reproductie trial aangeboden.

Meetpretentie: 

De SR meet het verbale geheugen en het leervermogen.

Normering: 

Normen voor kinderen: 5-15 jaar. Normen voor volwassenen: 18-91 jaar.

Star Cancellation

testfiche
Afkorting: 
Star Cancellation
BeschrijvingTest: 

Op een blad staan 52 grote sterren, 13 letters, 10 korte woorden en 56 kleine sterren. De cliënt moet alle kleine sterren doorstrepen.

Meetpretentie: 

De Star Cancellation Test is een screeningstool voor neglect.

Normering: 

/

Stroop Kleur-Woord Test

testfiche
Afkorting: 
Stroop KWT
BeschrijvingTest: 

De Stroop Kleur-woord Test meet interferentieverschijnselen in het cognitief functioneren. De test bestaat uit drie kaarten (I, II, III) met ieder honderd stimuli die zo snel mogelijk moeten worden voorgelezen of benoemd. Op kaart I staan de namen van de kleuren rood, groen, geel en blauw. Op kaart II staan rechthoekjes in deze kleuren. Op kaart III staan de namen van deze kleuren gedrukt in een niet-overeenkomende kleur inkt. Interferentie treedt op als de cliënt bij kaart III de kleur moet noemen in plaats van het woord te lezen. De ruwe score wordt berekend met de formule: tijd in seconden nodig voor kaart III minus tijd in seconden nodig voor kaart II.

Meetpretentie: 

De Stroop KWT meet hoe goed een persoon in staat is om in competitieve situaties de aandacht op relevante informatie te richten en vast te houden, terwijl tegelijkertijd een habituele respons op afleidende kenmerken van de stimulusinformatie actief onderdrukt moet worden. Het meet interferentie-verschijnselen in het cognitief functioneren door middel van kleur-woord benoeming.

Normering: 

Kinderen van 8 tot 11 jaar. Er zijn tevens normen beschikbaar voor volwassenen en ouderen van 14 tot 90 jaar.

Test of Everyday Attention for Children

testfiche
Afkorting: 
TEA-Ch
BeschrijvingTest: 

De testbatterij bestaat uit 9 subtests:

 1. Ruimteschepen (selectieve aandacht)
 2. Tel mee (volgehouden aandacht)
 3. Trollen tellen (aandachtscontrole/switching)
 4. Ruimteschepen dubbeltaak (volgehouden aandacht, aandachtscontrole/switching)
 5. Speurtocht (selectieve aandacht)
 6. Tel mee dubbeltaal (volgehouden aandacht)
 7. Loop, sta stil (volgehouden aandacht, respons inhibitie)
 8. Omgekeerde wereld (aandachtscontrole/switching)
 9. Geheime code (volgehouden aandacht)
Meetpretentie: 

De TEA-Ch meet aandachtsproblemen bij kinderen.

Bruikbaarheid: 

De testbatterij kan gebruikt worden om selectieve aandacht, volgehouden aandacht en aandachtscontrole/switching in kaart te brengen. Het instrument kan niet gebruikt worden om een psychiatrische/gedragsdiagnose te stellen. Er kan echter wel een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt worden.

Normering: 

Nederlandse/Vlaamse normen voor kinderen van 6-16 jaar: geslacht (jongen/meisje), leeftijd (6-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15 en 15-16 jaar). Met inbegrip van klinische groepen ADHD en traumatisch hersenletsel. Australische normen voor kinderen van 6-16 jaar.

Trail Making Test

testfiche
Afkorting: 
TMT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit deel A en deel B. Deel A bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers. Het is de bedoeling dat de cliënt een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen alle cijfers, van laag naar hoog en in de juiste volgorde. Deel B bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers en letters. Het is de bedoeling dat de cliënt wederom een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen eerst het eerste cijfer, en daarna de eerste letter van het alfabet, vervolgens het tweede cijfer en de tweede letter van het alfabet en zo verder (1-A-2-B-3-C-). De tijd wordt opgenomen door de testleider. Oefenbladen zijn aanwezig.

Meetpretentie: 

De TMT beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te onderzoeken. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.

Bruikbaarheid: 

De test kan goed gebruikt worden bij patiënten van de polikliniek geriatrie, patiënten van dagbehandeling, patiënten op somatische afdelingen van een verpleeghuis, bij neuropsychologisch onderzoek bij mensen met dementie of een vermoeden hiervan, of bij mensen met stoornissen in de executieve functies (aandacht, mentaal tempo, uitvoerende functies).

Normering: 

Nederlandse normen voor kinderen en volwassenen van 17-90 jaar.

Test of Sustained Selective Attention

testfiche
Afkorting: 
TOSSA
BeschrijvingTest: 

De Test of Sustained Selective Attention bestaat uit een kort instructiegedeelte, een kort oefengedeelte en de 8-minuten test. De bedoeling van de test is dat er geluisterd wordt naar 240 groepjes van 2, 3, of 4 piepjes. Bij het detecteren van een groepje van 3 piepjes moet er zo snel mogelijk op de spatiebalk gedrukt worden. Drie piepjes is dus de 'target', 2 en 4 piepjes zijn de distractorstimuli.

Meetpretentie: 

De TOSSA meet auditieve aandacht, selectieve en volgehouden aandacht.

Bruikbaarheid: 

De TOSSA is een gecomputeriseerde test. Het instrument kan worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van aandachtsproblemen of aandachtsstoornissen, en wat de ernst ervan is. Belangrijk is wel dat de cliënt ernstige gehoorstoornis of auditief discriminatieprobleem heeft.

Normering: 

Er zijn 6 normgroepen:

 1. Gezonde normgroep
 2. CVA-rechts
 3. CVA-links
 4. Contusio cerebri
 5. Overige neurologie
 6. Whiplash Associated Disorder (WAD) type II patiënten.

Twenty Questions Test

testfiche
Afkorting: 
TQT
BeschrijvingTest: 

De Twenty Questions Test is onderdeel van de D-KEFS testbatterij voor executief functioneren. Deze test mag zeker niet ontbreken in uw (neuro)psychologische testbatterij. De Twenty Questions Test meet voornamelijk het vermogen van de cliënt om abstract te denken. Via zo min mogelijk en zo concreet mogelijke vragen moet de cliënt raden welk voorwerp op de stimuluskaart bedoeld wordt door de testleider.

Meetpretentie: 

Het vaststellen van executieve functies.