Nederlands

Addenbrooke's Cognitive Examination Revised

testfiche
Afkorting: 
ACE-R
BeschrijvingTest: 

Er worden zeven cognitieve domeinen gescreend (oriëntatie, aandacht & concentratie, geheugen, woordvlotheid, taal, constructieve praxis en perceptuelevaardigheden). Er kan tevens  een MMSE-score uit afgeleid worden.

Meetpretentie: 

De ACE-R is een screeningsinstrument voor het cognitief functioneren bij ouderen. Het is een uitbreiding van de MMSE.  

Bruikbaarheid: 
De test heeft een hoge sensitiviteit (93%), maar lagere specificiteit (71%).
De test is goed bruikbaar in klinische settings.
Normering: 

Er zijn afzonderlijke normen per opleidingsniveau.

15-Woorden Test A en B

testfiche
Afkorting: 
15WT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit een lijst van 15 woorden die vijfmaal wordt aangeboden. Na iedere aanbieding moet de cliënt de woorden opnoemen die hij onthouden heeft. Na de 5 leertrials wordt gedurende een periode van ongeveer 20 minuten een andere taak of rustpauze aangeboden. Daarna wordt de 15WT vervolgd met een uitgestelde reproductie- en een herkenningstrial.

De test bestaat uit twee versies: versie A ('image' vorm), samengesteld uit concrete woorden die gemakkelijk een visueel beeld oproepen en een versie B ('no-image' vorm), samengesteld uit abstracte woorden. Elke versie bestaat uit 15 éénlettergrepige woorden die laag-associatief zijn.

Het aantal correct gereproduceerde woorden over de vijf trials (Totaal goedscore), het aantal correct gereproduceerde woorden op de uitgestelde reproduktie worden geteld en omgezet in een normscore. De correct herkende woorden uit de herkenningstrial, het aantal fouten en aantal herhalingen worden geteld maar kunnen niet omgezet worden in een normscore.

Meetpretentie: 

De 15WT is bedoeld om verbale geheugenstoornissen te onderzoeken bij mensen met een hersenaandoening. Er wordt onderzocht of een persoon in staat is om nieuwe verbale informatie in te prenten, te onthouden, te reproduceren en te herkennen over een langere periode.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld om stoornissen in het  verbale langetermijngeheugen bij patiënten met hersenaandoeningen te onderzoeken. De Vlaamse versie van de 15WT is beter bekend als de AVLT (Auditory Verbal Learning Test).

Normering: 

Nederlandse normen (T-scores en Percentielscores). Voor Vlaamse versie: zie AVLT.

NEPSY-II-NL

testfiche
Afkorting: 
NEPSY-II-NL
BeschrijvingTest: 

De NEPSY-II-NL is een uitgebreide neuropsychologische testbatterij die een beoordeling geeft op zes domeinen: Aandacht en Executieve functies, Taal, Geheugen en leren, Sensomotorische integratie, Sociale cognitie en Visueel ruimtelijke informatieverwerking. De NEPSY-II-NL bestaat uit 34 subtests waarvan 4 uitgestelde taken. De test kan in zijn geheel afgenomen worden, maar men kan ook kiezen om alleen de subtests op een bepaald domein af te nemen (bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor problemen in een bepaald domein) of om zelf een batterij samen te stellen. Op papier en potlood; De NEPSY-II-NL is ook beschikbaar via Q-interactive. Dit is een eenvoudig te gebruiken applicatie voor de iPad waarmee professionals klinische testafnames kunnen uitkiezen, afnemen en scoren, met behulp van twee tablets die via Bluetooth met elkaar verbonden zijn.

Meetpretentie: 

neuropsychologische ontwikkeling bij kinderen

Normering: 

Genormeerd op 907 gezonde kinderen (466 jongens en 441 meisjes uit vier regio's in Nederland, met een oververtegenwoordiging uit de regio Noord en een ondervertegenwoordiging uit de regio Oost. Er zijn aparte normtabellen per leeftijdsgroep (met intervallen van een half jaar, van 5;0 jaar tot en met 12;11 jaar).

Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek

testfiche
Afkorting: 
ONO
BeschrijvingTest: 

Het ONO is bedoeld als eerste oriënterende stap (signalering, screening) bij het vaststellen van neuropsychologische functiestoornissen bij CVA-patiënten. Indien noodzakelijk, kan na het ONO een tweede stap genomen worden: gerichte neuropsychologische tests.

Meetpretentie: 

De ONO meet CVA-gebonden gedragsbeperkingen en gedragsuitval bij volwassen cva-patiënten na het acute stadium.

Paced Auditory Serial Addition Task

testfiche
Afkorting: 
PASAT
BeschrijvingTest: 

De NLV is een test waarmee het premorbide intelligentie-niveau van cerebraal beschadigde patiënten geschat kan worden De test bestaat uit een serie woorden die een onregelmatige uitspraak hebben, dat wil zeggen niet de meest gebruikelijke uitspraakregels volgen. De cliënt moet deze woorden hardop voorlezen. De NLV geeft een goede schatting van het premorbide intelligentieniveau omdat de test hoog correleert met de (verbale) intelligentie en tamelijk ongevoelig is voor cerebrale beschadiging. De NLV-score is het aantal juist uitgesproken woorden. Met behulp van normtabellen wordt de NLV-score omgezet in een IQ-schatting. Er zijn normen voor twee leeftijdsgroepen: personen geboren na 1914 (N=1217) en voor personen geboren voor 1915 (N=1133).

Meetpretentie: 

De PASAT is een complexe taak die een beroep doet op de verdeelde aandacht, het werkgeheugen en de snelheid van informatieverwerking. Daarnaast speelt volgehouden aandacht een belangrijke rol.

Bruikbaarheid: 

Het instrument wordt vaak gebruikt bij MS (Multiple Sclerose). Er bestaat een verkorte test voor ouderen, die bestaat uit 2 subtaken en een langer interval tussen de getallen heeft. Er bestaat ook een speciaal aangepaste versie voor kinderen, waar gecompenseerd wordt voor beperkte rekencapaciteiten.

Normering: 

Nederlandse normen

Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL

testfiche
Afkorting: 
PPVT-III-NL
BeschrijvingTest: 

Woordbegrip vertoont een hoge samenhang met begrijpend lezen en is een goede voorspeller van de algehele taalvaardigheid. Daarnaast heeft het taalbegrip zoals gemeten met deze test een hoge samenhang met intelligentie en kan als eerste verkenning van de intelligentie van de leerling worden ingezet. Naast de functie als diagnostisch instrument om het woordbegrip te meten, kan de test mogelijkerwijs ingezet worden als screeningsinstrument voor de taalontwikkeling van het Nederlands als eerste taal. Bij de samenstelling van de items voor de Nederlandse versie is nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid de test in te zetten voor hen die het Nederlands als tweede taal verwerven. De PPVT-III-NL is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse PPVT-III waarmee internationaal veel onderzoek is en wordt gedaan. Daardoor is het mogelijk onderzoeksresultaten onderling te vergelijken. De PPVT-III-NL bevat 204 testplaten met telkens 4 afbeeldingen. De cliënt kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aangeboden woord. De PPVT-III-NL is dus een multiple choice- of meerkeuzetest.

Meetpretentie: 

De PPVT-III-NL meet receptieve woordkennis.

Bruikbaarheid: 

Voor de do's & dont's: zie http://taalexpert.nl/test.aspx?id=21

Normering: 

2,3 t/m 5,11 jaar: normen per maand; voor kinderen vanaf 6,0 t/m 14,11 jaar: 3 maandelijkse normen; van 15,0 t/m 39,11: halfjaarlijkse normen; van 40 t/m 50 jaar: jaarlijkse normen; 51 t/m 90 jaar: één groep.

Quality Of Life

testfiche
Afkorting: 
QOL-AD
BeschrijvingTest: 

Mantelzorgers voltooien de meting in de vorm van een vragenlijst over het QOL van hun patiënten. De Patiënten voltooien de meting in de vorm van een interview over hun eigen QOL. De meting bestaat uit 13 items, die beoordeeld worden op een vier-puntenschaal, waarbij 1 slecht betekend en 4 uitstekend.

Meetpretentie: 

Het verkrijgen van een beoordeling van de levenskwaliteit van de patiënt van zowel patiënt als zijn mantelzorger.

QUALIDEM

testfiche
Afkorting: 
QUALIDEM
BeschrijvingTest: 

De lijst moet worden afgenomen door verzorgenden (bij voorkeur eerst verantwoordelijke verzorgenden) die bewoners op alle tijden gedurende de dag meemaken.

Meetpretentie: 

meet kwaliteit van leven bij mensen met dementie

Rivermead Behavioural Memory Test

testfiche
Afkorting: 
RBMT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 11 items die zijn gebaseerd op gerapporteerde en geobserveerde alledaagse geheugenproblemen bij patiënten met een hersenletsel. De opdrachten betreffen onmiddellijke herinnering, uitgestelde herinnering en herkenning. De testonderwerpen zijn: Herinneren van namen, Herkennen van gezichten, Herkennen van afbeeldingen, Herinneren van afspraken, Afgeven van een boodschap, Herinneren van een route, Oriëntatie en Weergave van een tekst. De testonderwerpen zijn gebaseerd op door patiënten gerapporteerde geheugenproblematiek en op observatiegegevens van patiënten in een revalidatiecentrum.

Meetpretentie: 

De RBMTmeet stoornissen in het alledaagse geheugenfunctioneren.

Bruikbaarheid: 

De RBMT heeft vier parallelversies zodat effectmetingen en herstelverloop kwantitatief kunnen worden vastgelegd.

Normering: 

Nederlands/Belgische normen (1993): normale ouderen, patiënten met CVA, Contusio cerebri, alcohol- en dementiegerelateerde stoornis volgens DSM-III-R, verdeeld naar leeftijdsgroepen, soort instituut, behandelsituatie, etc.