Mentale Snelheid/Belastbaarheid

Mental Slowness Observation Test

testfiche
Afkorting: 
MSOT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 4 opdrachten die voor de meeste mensen alledaagse dingen zijn:

  1. Het onthouden en volgen van een routebeschrijving
  2. Een telefoongesprek voeren
  3. Geldstukken sorteren
  4. Het opzoeken van telefoonnummers.

Subtests 2 en 4 hebben een tijdslimiet (respectievelijk 5 en 10 minuten).

Meetpretentie: 

De MSOT meet mentale traagheid.

Mental Slowness Questionnaire

testfiche
Afkorting: 
MSQ
BeschrijvingTest: 

Deze vragenlijst bestaat uit 21 vragen die verschillende alledaagse activiteiten die gelinkt zijn aan mentale snelheid onderzoekt. Elke vraag is gescoord op een vijfpuntsschaal van 0 tot en met 4, van welke de antwoorden betrekking hebben tot de frequentie van voorkomen. De maximale score is 84. Elke vraag is ook gescoord op een driepuntsschaal van 0 tot en met 2, van welke de antwoorden betrekking hebben op de ernst. De maximale score hiervoor is 42.

Paced Auditory Serial Addition Task

testfiche
Afkorting: 
PASAT
BeschrijvingTest: 

De NLV is een test waarmee het premorbide intelligentie-niveau van cerebraal beschadigde patiënten geschat kan worden De test bestaat uit een serie woorden die een onregelmatige uitspraak hebben, dat wil zeggen niet de meest gebruikelijke uitspraakregels volgen. De cliënt moet deze woorden hardop voorlezen. De NLV geeft een goede schatting van het premorbide intelligentieniveau omdat de test hoog correleert met de (verbale) intelligentie en tamelijk ongevoelig is voor cerebrale beschadiging. De NLV-score is het aantal juist uitgesproken woorden. Met behulp van normtabellen wordt de NLV-score omgezet in een IQ-schatting. Er zijn normen voor twee leeftijdsgroepen: personen geboren na 1914 (N=1217) en voor personen geboren voor 1915 (N=1133).

Meetpretentie: 

De PASAT is een complexe taak die een beroep doet op de verdeelde aandacht, het werkgeheugen en de snelheid van informatieverwerking. Daarnaast speelt volgehouden aandacht een belangrijke rol.

Bruikbaarheid: 

Het instrument wordt vaak gebruikt bij MS (Multiple Sclerose). Er bestaat een verkorte test voor ouderen, die bestaat uit 2 subtaken en een langer interval tussen de getallen heeft. Er bestaat ook een speciaal aangepaste versie voor kinderen, waar gecompenseerd wordt voor beperkte rekencapaciteiten.

Normering: 

Nederlandse normen

Stroop Kleur-Woord Test

testfiche
Afkorting: 
Stroop KWT
BeschrijvingTest: 

De Stroop Kleur-woord Test meet interferentieverschijnselen in het cognitief functioneren. De test bestaat uit drie kaarten (I, II, III) met ieder honderd stimuli die zo snel mogelijk moeten worden voorgelezen of benoemd. Op kaart I staan de namen van de kleuren rood, groen, geel en blauw. Op kaart II staan rechthoekjes in deze kleuren. Op kaart III staan de namen van deze kleuren gedrukt in een niet-overeenkomende kleur inkt. Interferentie treedt op als de cliënt bij kaart III de kleur moet noemen in plaats van het woord te lezen. De ruwe score wordt berekend met de formule: tijd in seconden nodig voor kaart III minus tijd in seconden nodig voor kaart II.

Meetpretentie: 

De Stroop KWT meet hoe goed een persoon in staat is om in competitieve situaties de aandacht op relevante informatie te richten en vast te houden, terwijl tegelijkertijd een habituele respons op afleidende kenmerken van de stimulusinformatie actief onderdrukt moet worden. Het meet interferentie-verschijnselen in het cognitief functioneren door middel van kleur-woord benoeming.

Normering: 

Kinderen van 8 tot 11 jaar. Er zijn tevens normen beschikbaar voor volwassenen en ouderen van 14 tot 90 jaar.

Trail Making Test

testfiche
Afkorting: 
TMT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit deel A en deel B. Deel A bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers. Het is de bedoeling dat de cliënt een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen alle cijfers, van laag naar hoog en in de juiste volgorde. Deel B bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers en letters. Het is de bedoeling dat de cliënt wederom een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen eerst het eerste cijfer, en daarna de eerste letter van het alfabet, vervolgens het tweede cijfer en de tweede letter van het alfabet en zo verder (1-A-2-B-3-C-). De tijd wordt opgenomen door de testleider. Oefenbladen zijn aanwezig.

Meetpretentie: 

De TMT beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te onderzoeken. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.

Bruikbaarheid: 

De test kan goed gebruikt worden bij patiënten van de polikliniek geriatrie, patiënten van dagbehandeling, patiënten op somatische afdelingen van een verpleeghuis, bij neuropsychologisch onderzoek bij mensen met dementie of een vermoeden hiervan, of bij mensen met stoornissen in de executieve functies (aandacht, mentaal tempo, uitvoerende functies).

Normering: 

Nederlandse normen voor kinderen en volwassenen van 17-90 jaar.

Trail Making Test D-Kefs

testfiche
Afkorting: 
TMT (D-KEFS)
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 5 condities:

1. Visueel scannen: het cijfer 3 staat op 24 locaties tussen 30 andere stimuli. De taak is om alle 3’en te zoeken en te doorstrepen.

2. Cijfer sequencing: 16 cijfers (1-16) moeten in de juiste volgorde met elkaar verbonden worden. De cijfers staan verspreid over het papier tussen 15 letters.

3. Letter sequencing: 16 letters moeten in de juiste volgorde met elkaar verbonden worden. De letters staan verspreid over het papier tussen 15 cijfers.

4. Cijfer-Letter switching: De cijfers 1-16 en letters A-P worden aangeboden. De cliënt moet eerst een cijfer en dan een letter verbinden. Dus bijvoorbeeld: 1-A-2-B-3-C-…

5. Motorische snelheid: lege cirkels moeten volgens een uitgezette route in de vorm van een stippellijn met elkaar verbonden worden.

Meetpretentie: 

De TMT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te meten. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.

Bruikbaarheid: 

De D-KEFS-TMT is bedoeld om na te gaan of een afwijkende score op de switchingstaak (vergelijkbaar met TMT-B) toegeschreven kan worden aan een stoornis in de cognitieve flexibiliteit of aan stoornissen in één of meerdere deelprocessen, zoals visuele scanning en aandacht, sequencing en motorische snelheid.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen tussen 8 en 89 jaar.

Color Word Interference Test

testfiche
Afkorting: 
CWIT (D-KEFS)
BeschrijvingTest: 

De Color Word Interference Test meet cognitieve flexibiliteit en het inhibitievermogen en is gebaseerd op de bekende, maar inmiddels gedateerde STROOP-test. Hierdoor is de CWT een goede vervanger voor de STROOP. Naast de drie klassieke Stroopcondities bevat de CWT een vierde conditie.

1) Kleuren benoemen: noemen van de voorgedrukte inktkleuren.

2) Woorden lezen: oplezen van de zwartgedrukte worden Groen, Blauw, Geel, Rood.

3) Inhibitie: Hier wordt een kaart getoond waarbij de woorden rood geel groen blauw in een niet overeenkomstige kleur gedrukt staan (bijvoorbeeld blauw in groen gedrukt). Daarbij dient zo snel mogelijk de inktkleur te worden benoemd.

4) Switching: In deze vierde conditie wordt de cliënt gevraagd om afwisselend de inktkleur te benoemen en het kleurwoord te lezen.

Meetpretentie: 

De CWIT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder het inhibitievermogen en de cognitieve flexibiliteit.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen

D2 - Aandachts-en concentratietest

testfiche
Afkorting: 
D2-NL
BeschrijvingTest: 

De D2 is een test waarbij een kandidaat in een reeks letters met verticale streepjes binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk letters ‘d’ met exact twee verticale streepjes moet wegstrepen. De resultaten geven veel informatie over de snelheid en nauwkeurigheid van de kandidaat. Scores kunnen worden berekend over het werktempo, het aantal en soort gemaakte fouten, de totale prestatie, de concentratie prestatie en de variatie in werktempo. In het resulterende profiel kunt u zien of iemand (vergeleken met anderen) een zorgvuldige trage werker is, een snelle slordige werker of iets daar tussenin.

Meetpretentie: 

De D2 is een aandachtstest die visuele selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en het concentratievermogen meet.

Bruikbaarheid: 

Vanaf zomer 2015 is er een digitale versie van de D2 beschikbaar.

Normering: 

Nederlandse kinderen en volwassenen (9-80 jaar). Er zijn aparte normen beschikbaar voor Vlaamse kinderen en volwassenen van 12-30 jaar.

Design Fluency Test

testfiche
Afkorting: 
Design Fluency Test (D-KEFS)
BeschrijvingTest: 

De Design Fluency Test is onderdeel van de D-KEFS testbatterij voor executief functioneren. De test meet vaardigheden als visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden. De test bestaat uit 3 verschillende condities waarin de cliënt in de 3 verschillende condities zoveel mogelijk patronen moet tekenen.

Meetpretentie: 

De Design Fluency Test is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen van 8-89 jaar (uitgesplitst over 14 leeftijdsgroepen)