Geheugen

15-Woorden Test A en B

testfiche
Afkorting: 
15WT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit een lijst van 15 woorden die vijfmaal wordt aangeboden. Na iedere aanbieding moet de cliënt de woorden opnoemen die hij onthouden heeft. Na de 5 leertrials wordt gedurende een periode van ongeveer 20 minuten een andere taak of rustpauze aangeboden. Daarna wordt de 15WT vervolgd met een uitgestelde reproductie- en een herkenningstrial.

De test bestaat uit twee versies: versie A ('image' vorm), samengesteld uit concrete woorden die gemakkelijk een visueel beeld oproepen en een versie B ('no-image' vorm), samengesteld uit abstracte woorden. Elke versie bestaat uit 15 éénlettergrepige woorden die laag-associatief zijn.

Het aantal correct gereproduceerde woorden over de vijf trials (Totaal goedscore), het aantal correct gereproduceerde woorden op de uitgestelde reproduktie worden geteld en omgezet in een normscore. De correct herkende woorden uit de herkenningstrial, het aantal fouten en aantal herhalingen worden geteld maar kunnen niet omgezet worden in een normscore.

Meetpretentie: 

De 15WT is bedoeld om verbale geheugenstoornissen te onderzoeken bij mensen met een hersenaandoening. Er wordt onderzocht of een persoon in staat is om nieuwe verbale informatie in te prenten, te onthouden, te reproduceren en te herkennen over een langere periode.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld om stoornissen in het  verbale langetermijngeheugen bij patiënten met hersenaandoeningen te onderzoeken. De Vlaamse versie van de 15WT is beter bekend als de AVLT (Auditory Verbal Learning Test).

Normering: 

Nederlandse normen (T-scores en Percentielscores). Voor Vlaamse versie: zie AVLT.

Multifactorial Metamemory Questionnaire

testfiche
Afkorting: 
MMQ
BeschrijvingTest: 

De vragenlijst bestaat uit 3 dimensies van ‘self-reported memory’: Tevredenheid (algemene tevredenheid met het eigen geheugen), Vermogen (perceptie van het vermogen van het eigen geheugen), en Strategie (het gebruiken van strategieën en hulpmiddelen).

Meetpretentie: 

De MMQ brengt geheugenklachten van oudere volwassenen in kaart. 

Bruikbaarheid: 

Het is een zelfrapportage-vragenlijst.

Memory Impairment Screen

testfiche
Afkorting: 
MIS
BeschrijvingTest: 

De MIS bestaat uit 2 delen: een onmiddellijke en een uitgestelde herinneringsfase. Tussen beide delen zit 10 minuten. De cliënt krijgt een blad met 4 (of 6) woorden in een groot lettertype voor zich en krijgt de opdracht de 4 (of 6) woorden luidop te lezen. Hij moet de 4 (6) woorden uit het hoofd leren en daarna het blad teruggeven aan de testleider. Daarna wordt een afleidende taak uitgevoerd, zoals terugtellen van 100 met stappen van 7. Na het uitvoeren van de afleidende taak vraagt de testleider welke 4 (6) woorden de cliënt daarjuist geleerd heeft. Van de woorden die hij niet zelf kan produceren (meer dan 10 seconden bedenktijd) wordt de categorienaam gegeven om te helpen.

Meetpretentie: 

De MIS beoordeelt het episodische geheugen van volwassenen en ouderen.

Bruikbaarheid: 

Het instrument is bedoeld voor volwassenen en ouderen die mogelijks lijden aan dementie of de ziekte van Alzheimer.

Normering: 

Twee normtabellen met cut-off scores: één voor dementie in het algemeen en één specifiek voor de ziekte van Alzheimer. Ook de waarschijnlijkheid van dementie en/of Alzheimer staat vermeld in 4 categorieën (5%, 10%, 15% en 20%)

Rivermead Behavioural Memory Test

testfiche
Afkorting: 
RBMT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 11 items die zijn gebaseerd op gerapporteerde en geobserveerde alledaagse geheugenproblemen bij patiënten met een hersenletsel. De opdrachten betreffen onmiddellijke herinnering, uitgestelde herinnering en herkenning. De testonderwerpen zijn: Herinneren van namen, Herkennen van gezichten, Herkennen van afbeeldingen, Herinneren van afspraken, Afgeven van een boodschap, Herinneren van een route, Oriëntatie en Weergave van een tekst. De testonderwerpen zijn gebaseerd op door patiënten gerapporteerde geheugenproblematiek en op observatiegegevens van patiënten in een revalidatiecentrum.

Meetpretentie: 

De RBMTmeet stoornissen in het alledaagse geheugenfunctioneren.

Bruikbaarheid: 

De RBMT heeft vier parallelversies zodat effectmetingen en herstelverloop kwantitatief kunnen worden vastgelegd.

Normering: 

Nederlands/Belgische normen (1993): normale ouderen, patiënten met CVA, Contusio cerebri, alcohol- en dementiegerelateerde stoornis volgens DSM-III-R, verdeeld naar leeftijdsgroepen, soort instituut, behandelsituatie, etc.

Selective Reminding Test (Buschke & Fuld)

testfiche
Afkorting: 
SR
BeschrijvingTest: 

Er worden aan de cliënt 12 niet-gerelateerde woorden voorgelezen, op een rustige toon (2 seconden per woord). Hij moet direct hierna alle woorden proberen te reproduceren. Bij de volgende trial zullen enkel de woorden worden gelezen die de cliënt niet heeft kunnen reproduceren. Dit wordt in totaal 12 keer gedaan, of tot de cliënt alle woorden heeft kunnen opnoemen in 3 opeenvolgende trials. Hierna wordt een blad aangeboden waarop de eerste twee of drie letters van de woorden staan, waarop de cliënt wordt gevraagd om het juiste woord aan te vullen. Hierna presenteert de testleider een herkenningstrial in multiple choice vorm: per woord van de originele 12 woorden zijn er bijkomend 2 afleidende woorden die sterk lijken op de originele woorden. Als laatste wordt er na 30 minuten (zonder voorafgaande waarschuwing) nog een uitgestelde reproductie trial aangeboden.

Meetpretentie: 

De SR meet het verbale geheugen en het leervermogen.

Normering: 

Normen voor kinderen: 5-15 jaar. Normen voor volwassenen: 18-91 jaar.

Wechsler Memory Scale-IV NL

testfiche
Afkorting: 
WMS-IV NL
BeschrijvingTest: 

De totale testbatterij bestaat uit 6 subtests (logisch geheugen, woordparen, patronen, visuele reproductie, ruimtelijk rekenen en symbool reeksen), waarmee onder andere het verbaal geheugen, het visueel geheugen en het visueel werkgeheugen op zowel korte als lange termijn kunnen worden onderzocht.

Meetpretentie: 

De WMS-IV is een testbatterij om verschillende geheugen- en werkgeheugenvaardigheden in kaart te brengen.

Bruikbaarheid: 

Er is een verkorte batterij ontwikkeld van 4 subtests voor oudere personen in de leeftijd van 65-90 jaar.

Normering: 

Nederlandse normen (geslacht, regio, opleidingsniveau, etnische afkomst en urbanisatiegraad).

Rey Visual Design Learning Test

testfiche
Afkorting: 
VDLT (RVDLT)
BeschrijvingTest: 

Met behulp van een computerscherm worden vijftien testfiguren één voor één en in een vaste volgorde aan het kind geboden. Na het tonen van alle figuren tekent het kind de figuren uit het hoofd op A6-papiertjes. Hiervoor krijgt het 90 seconden de tijd. Deze procedure wordt een trial genoemd. In totaal worden er vijf trials met dezelfde vijftien testfiguren aangeboden, dit is de leerfase. Na een pauze van 20 minuten, waarin bijvoorbeeld een woordenschattest kan worden gedaan, wordt het kind gevraagd om de figuren nogmaals uit het hoofd te tekenen. Hiervoor krijgt het kind drie minuten de tijd. Dit is de uitgestelde reproductiefase. Dan volgt er tot slot een herkenningsfase waarbij er via de computer 45 figuren worden aangeboden. Het kind drukt de knop ‘J' in als het de figuur al eerder heeft gezien en de knop ‘N' in als de figuur niet eerder is gezien.

Meetpretentie: 

De VDLT meet visueel geheugen, in het bijzonder de capaciteit van het kortetermijn-/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen en herkenning van visuele informatie.

Bruikbaarheid: 

De RVDLT is bedoeld voor gebruik bij neuropsychologische diagnostiek bij kinderen met vermeende leer- of ontwikkelingsstoornissen of voor het vaststellen van cognitieve functiestoornissen na hersentrauma of andere neurologische aandoeningen.

Normering: 

Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Leerfase en uitgestelde reproductiefase: normering per levensjaar. Herkenningsfase: niet-leeftijdsgerelateerde normering. Dubbelen en fouten: niet-leeftijdsgerelateerde normering.

Verbale Leer en Geheugen Test

testfiche
Afkorting: 
VLGT
BeschrijvingTest: 

Er zijn 2 parallelversies van de VLGT ontwikkeld en genormeerd. Beide versies bestaan uit twee boodschappenlijsten (Lijst A en Lijst B) van 6 artikelen. Lijst A wordt in de leerfase vijfmaal auditief aangeboden. Na iedere presentatie moet de cliënt de artikelen opnoemen die hij onthouden heeft (onmiddellijke recall). Na de vijfde trial wordt Lijst B eenmaal aangeboden; de cliënt moet alle artikelen van deze lijst opnoemen. Direct daarna wordt de reproductie van Lijst A getest: allereerst door middel van vrije recall en daarna met behulp van de categorienamen van de artikelen (cued recall). Vervolgens wordt de afname 20 minuten onderbroken. In deze periode moet een niet-verbale taak worden uitgevoerd. Na dit pauze-interval wordt nogmaals recall van Lijst A getest: eerst door middel van vrije recall en daarna met categorienamen. Direct aansluitend wordt een derde boodschappenlijst met 44 artikelen voorgelezen. De cliënt moet bij ieder item zeggen of het op Lijst A stond.

Meetpretentie: 

De VLGT onderzoekt verbale geheugenfuncties bij volwassenen. De test meet de volgende aspecten: niveau van de leerprestatie, snelheid van leren en vergeten, wijze van encoderen, onthouden en herkennen na een langere periode. Bovendien wordt gevoeligheid voor interferentie, neiging tot confabuleren en persevereren nagegaan.

Bruikbaarheid: 

De VLGT is de Nederlandse versie van de Amerikaanse California Verbal Learning Test (CVLT). Het is geen exacte vertaling van het origineel, maar de afnameprocedure en de semantische categorieën van de boodschappenlijst en een deel van de indices komen overeen met de CVLT.

Normering: 

Geslacht, leeftijd

Visual Patterns Test

testfiche
Afkorting: 
VPT
BeschrijvingTest: 

De VPT meet het visuele kortetermijngeheugen. De cliënt krijgt een matrix met zwarte en witte vlakken gepresenteerd, die van grootte verschillen. Hij moet de verschillende figuren onthouden, die steeds moelijker worden.

Meetpretentie: 

De VPT meet het visuele kortetermijngeheugen.

Normering: 

Engelse normen in de leeftijd 13-92