Executieve functies

Wisconsin Card Sorting Test

testfiche
Afkorting: 
WCST
BeschrijvingTest: 

Oorspronkelijk ontworpen om abstract redeneervermogen te testen evenals de mogelijkheid om van congitieve strategie te veranderen (shift). Alzo wordt deze test beschouwd als een maat voor executieve functies. WCST vereist strategische planning, georganiseerd zoeken, gebruik van omgevingsfeedback voor de cognitieve shift, sturen van het gedrag in functie van een gesteld doel.

Word Fluency Test

testfiche
Afkorting: 
WFT
BeschrijvingTest: 

De opdracht voor de cliënt bestaat erin om in één minuut zoveel mogelijk verschillende woorden uit een bepaalde semantische categorie op te noemen. Het eerste onderdeel bestaat uit het opnoemen van zoveel mogelijk dieren, het tweede onderdeel bestaat uit het opnoemen van zoveel mogelijk beroepen.

Meetpretentie: 

De WFT meet het functioneren van het semantisch geheugen.

Normering: 

Vlaamse en Nederlandse normen, onderscheiden in 12 leeftijdscategorieën

Stroop Kleur-Woord Test

testfiche
Afkorting: 
Stroop KWT
BeschrijvingTest: 

De Stroop Kleur-woord Test meet interferentieverschijnselen in het cognitief functioneren. De test bestaat uit drie kaarten (I, II, III) met ieder honderd stimuli die zo snel mogelijk moeten worden voorgelezen of benoemd. Op kaart I staan de namen van de kleuren rood, groen, geel en blauw. Op kaart II staan rechthoekjes in deze kleuren. Op kaart III staan de namen van deze kleuren gedrukt in een niet-overeenkomende kleur inkt. Interferentie treedt op als de cliënt bij kaart III de kleur moet noemen in plaats van het woord te lezen. De ruwe score wordt berekend met de formule: tijd in seconden nodig voor kaart III minus tijd in seconden nodig voor kaart II.

Meetpretentie: 

De Stroop KWT meet hoe goed een persoon in staat is om in competitieve situaties de aandacht op relevante informatie te richten en vast te houden, terwijl tegelijkertijd een habituele respons op afleidende kenmerken van de stimulusinformatie actief onderdrukt moet worden. Het meet interferentie-verschijnselen in het cognitief functioneren door middel van kleur-woord benoeming.

Normering: 

Kinderen van 8 tot 11 jaar. Er zijn tevens normen beschikbaar voor volwassenen en ouderen van 14 tot 90 jaar.

Trail Making Test

testfiche
Afkorting: 
TMT
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit deel A en deel B. Deel A bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers. Het is de bedoeling dat de cliënt een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen alle cijfers, van laag naar hoog en in de juiste volgorde. Deel B bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers en letters. Het is de bedoeling dat de cliënt wederom een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen eerst het eerste cijfer, en daarna de eerste letter van het alfabet, vervolgens het tweede cijfer en de tweede letter van het alfabet en zo verder (1-A-2-B-3-C-). De tijd wordt opgenomen door de testleider. Oefenbladen zijn aanwezig.

Meetpretentie: 

De TMT beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te onderzoeken. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.

Bruikbaarheid: 

De test kan goed gebruikt worden bij patiënten van de polikliniek geriatrie, patiënten van dagbehandeling, patiënten op somatische afdelingen van een verpleeghuis, bij neuropsychologisch onderzoek bij mensen met dementie of een vermoeden hiervan, of bij mensen met stoornissen in de executieve functies (aandacht, mentaal tempo, uitvoerende functies).

Normering: 

Nederlandse normen voor kinderen en volwassenen van 17-90 jaar.

Trail Making Test D-Kefs

testfiche
Afkorting: 
TMT (D-KEFS)
BeschrijvingTest: 

De test bestaat uit 5 condities:

1. Visueel scannen: het cijfer 3 staat op 24 locaties tussen 30 andere stimuli. De taak is om alle 3’en te zoeken en te doorstrepen.

2. Cijfer sequencing: 16 cijfers (1-16) moeten in de juiste volgorde met elkaar verbonden worden. De cijfers staan verspreid over het papier tussen 15 letters.

3. Letter sequencing: 16 letters moeten in de juiste volgorde met elkaar verbonden worden. De letters staan verspreid over het papier tussen 15 cijfers.

4. Cijfer-Letter switching: De cijfers 1-16 en letters A-P worden aangeboden. De cliënt moet eerst een cijfer en dan een letter verbinden. Dus bijvoorbeeld: 1-A-2-B-3-C-…

5. Motorische snelheid: lege cirkels moeten volgens een uitgezette route in de vorm van een stippellijn met elkaar verbonden worden.

Meetpretentie: 

De TMT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te meten. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.

Bruikbaarheid: 

De D-KEFS-TMT is bedoeld om na te gaan of een afwijkende score op de switchingstaak (vergelijkbaar met TMT-B) toegeschreven kan worden aan een stoornis in de cognitieve flexibiliteit of aan stoornissen in één of meerdere deelprocessen, zoals visuele scanning en aandacht, sequencing en motorische snelheid.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen tussen 8 en 89 jaar.

Tower of London 2nd Edition

testfiche
Afkorting: 
TOL
BeschrijvingTest: 

De TOLDX 2de editie meet het hogere orde probleemoplossend vermogen. De informatie die verzameld wordt, is niet alleen nuttig bij het beoordelen van de schade aan de frontale kwab, maar ook bij het beoordelen van aandachtstoornissen en moeilijkheden in het executief functioneren. Deze nieuwe editie bevat een stimulus-gebonden score. Deze is vooral nuttig bij de beoordeling van oudere volwassenen. De score wordt zelden geproduceerd door gezonde oudere volwassenen, maar, suggereert significante cognitieve stoornissen in overeenstemming met dementie of ernstig verstoorde frontaal gemedieerde executieve controle.

Meetpretentie: 

Taakanalyse, cognitieve berekeningen, geheugen, verdelen en volhouden van aandacht, inhibitie en impulsiviteit, cognitieve flexibiliteit, stimulus-gebonden